Contacta · T 932 788 198 · info@martapack.com
[rev_slider_vc alias=”condicionslegals”]

Marta Pack  |  Avís legal i Política de privacitat

Informació general del lloc web Martapack.com i dels seus continguts

MartaPAck.com està gestionat per l’empresa Comercial Marta SA, amb CIF A58329475, i té la seva seu al carrer Cami Sant Cristòfol,2 J 08292 Esparreguera, província de Barcelona

MartaPack.com té la seva seu electrònica a l’adreça http://martapack.com, sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web martapack.com.

Usuaris

L’accés i/o ús del lloc web Martapack.com atribueix la condició d’usuari que accepta des de l’inici de l’accés i/o ús l’avís legal i la política de privadesa que aquí es reflecteix. Les citades condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web Martapack.com són de titularitat exclusiva de Comercial Marta SA o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’ha de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

MartaPack.com explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial.

No s’autoritza en cap cas:

  • La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a Martapack.com per mitjà de ‘framing’.
  • La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de Martapack.com mitjançant ‘in line linking’.
  • L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a Martapack.com conforme a les disposicions vigents.
  • Utilitzar el web per promocionar lliurement activitats comercials.
  • L’ús comercial dels continguts del lloc web Martapack.com.
  • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa propietat de Comercial Marta SA sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.
  • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Comercial Marta SA, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
  • Comercial Marta SA es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d’infraccions de la normativa sobre propietat intel·lectual per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web MartaPAck.com poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el codi penal (articles 270 i següents).

Protecció de dades de caràcter personal

A) Dades recollides a través de formularis

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través d’aquesta seu electrònica, el tractament que se’n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a la resta de normativa aplicable.

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per Descobrir.cat en els termes i les condicions que preveu el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:

MartaPack
Cami Sant Cristòfol,2 J 08292 ESPARREGUERA

D’acord amb el que disposa l’article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol·licituds d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l’article 25.1 del RLOPD.

B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web Martapack.com.

En la seva seu electrònica, Martapack.com no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de la seu electrònica de Descobrir.cat.

Aquest lloc web fa servir les eines de mesurament d’audiència de Google Analytics, que permeten analitzar el comportament i el perfil dels visitants anònims amb l’objectiu de millorar el funcionament del web. Aquest mesurament utilitza galetes (cookies) de terceres parts. Pot accedir a la política de cookies a l’adreça http://martapack.com/politica-cookies.php

Responsabilitat amb relació als continguts

Comercial Marta SA es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir-ne l’accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia.

Comercial Marta SA no es fa responsable de la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal Martapack.com.

Comercial Marta SA no s’identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors i autors dels blogs.

Dret d’exclusió

Comercial Marta SA es reserva el dret de denegar o retirar l’accés als seus llocs web i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals o les normes d’ús.
Generalitats

Comercial Marta SA perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

Modificació de les presents condicions i durada

Comercial Marta SA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per altres condicions degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Comercial Marta SA i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i als tribunals de la ciutat de Barcelona.